Breaking News

การสร้างวินัยเชิงบวก (ความเข้าใจที่ถูกต้องและการนำไปใช้)

การสร้างวินัยเชิงบวก (ความเข้าใจที่ถูกต้องและการนำไปใช้)

การสร้างวินัยเชิงบวก (ความเข้าใจที่ถูกต้องและการนำไปใช้)

คู่มือเล่มนี้จัดทำขึ้นเพื่อตอบรับรายงานการวิจัยขององค์การสหประชาชาติซึ่งได้ทำการศึกษาเรื่องความรุนแรงต่อเด็กทั่วโลกขึ้นในปี พ.ศ. 2549 (2006 World Report on Violence against Children)

จากการวิจัยนี้พบว่าการปฎิบัติโดยมิชอบต่อเด็กเกิดขึ้นในบ้านของเด็กเอง ในทุกประเทศทั่วโลก และบ่อยครั้งจะมีรากฐานมาจากการปฎิบัติตามวัฒนธรรมที่ยึดถือสืบต่อกันมานาน รวมถึงการขาดความตระหนักด้านสิทธิมนุษยชนของเด็กด้วย

รายงานจากการศึกษาครั้งนี้ (The World Report on Violence against Children) ได้ให้ข้อเสนอแนะในการลดความรุนแรงต่อเด็กในครอบครัวไว้ซึ่งเน้นถึงความสำคัญของสิ่งต่อไปนี้

  • การเปลี่ยนแปลงการปฎิบัติตามวัฒนธรรมที่ส่งเสริมให้ใช้ความรุนแรงต่อเด็ก รวมถึงการกำจัดการลงโทษเด็กด้วยความรุนแรง
  • การส่งเสริมวิธีการสื่อสารและสร้างความสัมพันธ์ที่ไร้ความรุนแรงกับเด็ก
  • เสริมสร้างทักษะสำหรับพ่อแม่ในการปลูกฝังวินัยแก่ลูกโดยไม่ใช้ความรุนแรง การแก้ปัญหา และการแก้ไขข้อขัดแย้ง
  • การให้ความเคารพเด็กโดยรวมและครอบครัว โดยคำนึงถึงศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์และความต้องการด้านพัฒนาการของเด็ก
  • เพิ่มพูนความเข้าใจเรื่องพัฒนาการเด็ก
  • เพิ่มพูนความตระหนักเกี่ยวกับสิทธิเด็ก

 

Read & Download

Comments are closed.